Godziny otwarcia: Pn - Pt - 9:00 - 17:00 [email protected] +48 32 350 54 56

Regulamin

 

Regulamin sprzedaży

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej oraz w oddziale prowadzonej przez Mennicą Europejska Karina Skonieczny, Łukasz Weszka spółka jawna, pod adresem www.mennicaeuropejska.pl, mającą swoja siedzibę przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966425, posiadającą NIP: 6443556171, oraz REGON 386859192 wpisaną do Rejestru Działalności Kantorowej pod numerami 17803/2022, 17812/2022, zwaną także zamiennie Mennica Europejska.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod adresem: Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec, pod numerem telefonu telefonu +48 32 350 54 56 lub adresem    e-mail: [email protected].

 

1. DEFINICJE

 Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane

Biżuteria Towar, w postaci przedmiotu złotniczego lub jubilerskiego, mogący służyć do ozdoby ciała i stroju, wykonany z kamieni i metali szlachetnych.

Dane Rejestracyjnedane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie lub zapisywania się na Newsletter, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby usług świadczonych w ramach Sklepu oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.

Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Zamówienia Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Operatora oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.

Newsletter Usługa Elektroniczna, świadczona przez Mennicę Europejską za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom na automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie. Treści przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje o charakterze handlowym.

Sytuacja nadzwyczajna – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

AML - (Anti Money Laundering)– ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

KYC - (Know Your Customer)medium;">procedura należytej staranności, którą Mennica Europejska, jako instytucja obowiązana w rozumieniu AML, musi przeprowadzić w celu zidentyfikowania swoich Klientów i beneficjentów rzeczywistych oraz uzyskania informacji wymaganych do nawiązania stosunków gospodarczych z Klientem bądź przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Formularz KYC formularz stosowany w ramach KYC, umożliwiający zebranie takiego zbioru informacji o Kliencie, który pozwala zweryfikować jego tożsamość, ocenić profil działalności i potwierdzić jego wiarygodność.

Przedmiot transakcjiTowary wymienione i opisane na stronie internetowej www.mwnnicaeuropejska.pl

Regulamin – niniejszy regulamin, zbiór zasad oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mennicę. Europejską

Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę Mennica Europejska, zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 12, a serwis internetowy dostępny pod adresem www.mennicaeuropejska.pl.

Sprzedawca Mennicą Europejska Karina Skonieczny, Łukasz Weszka spółka jawna, pod adresem www.mennicaeuropejska.plmającą swoja siedzibę przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966425, posiadającą NIP: 6443556171, oraz REGON 386859192

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Mennicą Europejską a Klientem, zza pośrednictwem strony internetowej www.mennicaeuropejska.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  

2. WYMOGI TECHNICZNE 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu

 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail

 

 3. POSTANOWIEIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.mennicaeuropejska.pl
 2. Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora oraz Kontrahentów określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.
 4. Firma Mennica Europejska prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu stacjonarnego, telefonicznie oraz strony www.mennicaeuropejska.pl
 5. Wszystkie oferowane w sklepie Mennica Europejska produkty są oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również zastosowanych zdjęć Towarów , grafik oraz innych rozwiązań, bez pisemnej zgody Mennicy Europejskiej jest zabronione. Mogą one stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 7. Użytkownik może korzystać z zasobów sklepu wyłącznie na własny użytek . Wykorzystywanie zasobów sklepu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej jest zabronione.
 8. Mennica Europejska nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator dokonuje transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na rzecz danego Kontrahenta świadczenia usług sprzedaży lub innej umowy.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze Sklepu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników oraz szkody które wniknęły z nieprawidłowego użytkowania Sklepu
  • przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
  • zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  • bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

   

 5. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.

 6. Operator zastrzega sobie prawo do:

  ⎯ czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;

  ⎯czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu w sytuacji przeprowadzania prac technicznych czy awarii.

 7. W przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z Sytuacja Nadzywczajną wszelkie zmiany dotyczące procesu zakupowego zostaną zamieszczone w komunikacie na stronie Sklepu ( mogą one dotyczyć skrócenia czasu na dokonanie opłaty lub zmianę formy opłaty, wydłużenie czasu dostarczenia towaru itp.)

 

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Użytkownik ma w szczególności prawo do:
 2. Zamówienie można złożyć przez stronę internetową, telefonicznie, poprzez przesłanie e-mail na adres [email protected], w siedzibie oraz oddziałach firmy Mennica Europejska.
 3. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać w godzinach pracy Sklepu, który można znaleźć na stronie www.mennicaeuropejska.pl.
 5. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda pełne dane adresowe i kontaktowe oraz adres e-mail, a w przypadku dostawy kurierem dokładny adres, na który ma być wysłany Towar.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które zostaną załączone do wysłanej przesyłki.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 9. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia.
 10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.mennicaeuropejska.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i ubezpieczenia.
 11. Cena Towaru zamieszczona na stronie Sklepu zawiera podatki. Kupujący jest informowany na stronach Sklepu podczas składania Zamówienia o cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkiem, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i inne usługi) . W przypadku kiedy koszty ustalane są indywidualnie Klient otrzymuje takową informację.
 12. Ceny w Oddziałach mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach internetowych Sklepu.
 13. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu po stronie Kupującego. 
 14. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie są zdjęciami poglądowymi. Towar wysyłamy w losowych rocznikach w przypadku monet oraz losowych producentów w przypadku sztabek. Każdy produkt posiada międzynarodową akredytację LBMA.
 15. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane w szczególności login i hasło, przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 16. Użytkownik udostępniając dane logowania się do Sklepu osobom trzecim, czyni to na własną odpowiedzialność. 
 17. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

  - dokonywania aktualizacji swoich Danych Rejestracyjnych ;

  - rezygnacji użytkowania ze Sklepu;

  - zażądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu.

 18. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

6. PŁATNOŚCI

 1. Do każdego zakupionego towaru wystawiamy jest paragon lub faktura na życzenie klienta.
 2. W razie zakupu Towarów kolekcjonerskich, dzieł sztuki lub używanej biżuterii w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług , Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Datą zawarcia sprzedaży jest w takim wypadku data wysyłki Towaru do Klienta, wtedy też wystawiona jest Faktura Vat marża. Wpłaty dokonywane przez Klienta na poczet zakupu stanowią przedpłatę zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży

 3. W wypadku sprzedaży pozostałych Towarów wpłaty dokonywane przez Klientów stanowią zaliczkę, która będzie dokumentowana fakturą VAT zaliczkową.

 4. Płatności za zamówiony Towar może dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

 • gotówką,

 1. Zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować odrzuceniem oferty Klienta przez Sklep.

 2. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Sprzedawcę.

 3. Mennica Europejska dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walutach innych niż złoty polski. Przeliczenie równowartości danej waluty na walutę polską nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedawcę po ówczesnym zaaprobowaniu.

 4. Odwołanie przez Kupującego opłaconego Zamówienia Towaru Zindywidualizowanego (np.:parametry diamentu, spersonalizowana biżuteria), w sytuacji gdy Sklep przed otrzymaniem oświadczenia Klienta o odwołaniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia oraz oświadczy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie będzie możliwe.

 

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej
- osobiście w Oddziale

 1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienie klienta na czas transportu  ubezpieczane jest przez firmę kurierską..
 4. W zależności od aktualnie obowiązującej oferty, Towar jest wysyłany, lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 2 (słownie: dwóch), 15 (słownie: piętnastu), 30 (słownie: trzydziestu) lub innego ustalonego indywidualnie terminu liczonego w dniach roboczych.
 5. W przypadku założenia zamówienia na towary z różnymi terminami realizacji, terminem właściwym wysyłki będzie najdłuższy z wybranych towarów. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest opłacenie kosztów przesyłki do każdego z wybranych terminów.
 6. Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.
 7. Klient każdorazowo informowany jest drogą  mailową lub telefoniczną o wysyłce towaru.
 8. Klient obciążany jest kosztami dostawy i ubezpieczenia (wysyłki) określonymi w cenniku. Klient w każdej chwili może zapoznać się z cennikiem pod w zakładce  czas i koszty dostawy.
 9. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.  Mennica Europejska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.

 

8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  - w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  - w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  - zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w nagłówku Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu pkt. 8 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Zgodnie z Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

 

9. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Mennica Europejska zwraca Klientowi otrzymaną płatność za towar w całości, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sklep zwróci  środki dopiero po otrzymaniu zwróconego towaru i uprzednim zweryfikowaniu nienaruszonego stanu towaru w tym poprzez sprawdzenie plomb , szczelności certipaków, autentyczności produktów oraz pod względem kompletności zwracanego towaru (w tym m.in. certyfikatów, świadectw, deklaracji)
 4. Towar należy zwrócić na adres: ul. K.K. Baczyńskiego 12, 41-203 Sosnowiec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje towaru zwracanego za pobraniem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


10.  WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym (np.:złoto, srebro, platyna, pallad, diamenty) nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Mennica Europejska Karina Skonieczny, Łukasz Weszka sp.j.

41-203 Sosnowiec , ul. K.K.Baczyńskiego 12
adres e-mail: [email protected]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy*/odbioru        ….........................................................................................................

- Imię i nazwisko Klienta(ów):  ….......................................................................................................


- Adres Klienta (-ów): ….......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

11. REKLAMACJA

Reklamacje należy składać papierowo na adres Sprzedawcy lub elektronicznie:

 • Mennica Europejska Karina Skonieczny, Łukasz Weszka sp.j., 41-203 Sosnowiec ul. K.K.Baczyńskiego 12
 • email: [email protected]
 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Mennicy Europejskiej reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
 3. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru zostaną Klientowi zwrócone niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na jego korzyść.
 4. Dostawa Towaru jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 5. Zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, pod warunkiem, że druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie (Art.10 Dyrektywy o handlu elektronicznym). Jeżeli Klient po potwierdzeniu zamówienia i jego opłaceniu wyrazi chęć rezygnacji Zamówienia Towarów Notowanych lub ich zwrotu, anulowanie Zamówienia Kupującego może przy uwzględnieniu art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta nastąpić za zgodą Kontrahenta po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra.

 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

13. Obowiązki wynikające z ustawy AML 

 1. Mennica Europejska, jako instytucja obowiązana w rozumieniu AML, jest zobowiązana do rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi zawieranymi z Klientami lub z transakcjami okazjonalnymi realizowanymi przez nich, a także do stosowania wobec swoich Klientów środków bezpieczeństwa finansowego.
 2. W ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego obowiązkiem Mennicy Europejskiejt jest w szczególności identyfikacja i weryfikacja tożsamości Klienta oraz ewentualnego beneficjenta rzeczywistego.
 3. Mając powyższe na uwadze obowiązkiem Klienta jest podanie swoich Danych Osobowych koniecznych do identyfikacji oraz potwierdzenia jego tożsamości.
 4. Brak możliwości zastosowania któregokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, wskazanych w AML jest równoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.


14. DANE OSOBOWE

 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia oraz realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta
  • - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c), oraz
  • - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • - potrzeba stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w pkt. 12 Regulaminu (na podstawie art. 34 ust. 4 AML)
 4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
 7. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 8. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


15. Realizacja zamówień dla osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

 1. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji przed realizacją zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu.
 2. Przez osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, rozumie się: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 3. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa również na osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne definiowanych jako: osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
 4. Deklarację należy złożyć również w sytuacji gdy zamawiający jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Rozumie się przez to: małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
 5. Wzór deklaracji otrzymacie Państwo kontaktując się z nami pod nr tel. 32 350 54 56 lub e-mail [email protected].
 6. Informujemy jednocześnie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

16. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

17. ZMIANA REGULAMINU

 1. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu.
 2. Klienci posiadający zarejestrowane konto w sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zamiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy (Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl